Klachtenregeling

  • Home
  • Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd) of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruikmaken van ons klachtenformulier, dat u van onze website kunt downloaden. U dient dit formulier dan te richten aan de heer H. Kooistra of aan mevrouw E.C. Vrielink. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Ten slotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

Klachtenformulier

Hier kunt u een klachtenformulier downloaden:

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling ziet toe op klachten vanuit de eigen organisatie. Deze dienen in eerste instantie bij de compliance officer (mevrouw E.C. Vrielink) te worden neergelegd. Zij zal de klacht conform de normale procedure afhandelen, met dien verstande dat in dit geval de klager altijd anoniem blijft en dat ook voor anderen in de organisatie niet duidelijk is wie de klager is. Indien behandeling door de compliance officer op bezwaren stuit, legt de klager de klacht neer bij de directie van RBZ.

De klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisatie als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

Lees meer

Disclaimer

De RBZ Groep besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de RBZ Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de RBZ Groep verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de RBZ Groep onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de RBZ Groep niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikmaakt van deze zoekinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de RBZ Groep geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. De RBZ Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de RBZ Groep, niet toegestaan. De RBZ Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van dit e-mailbericht op enigerlei wijze gebonden. De RBZ Groep kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.